Назад

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”    гр. ПАЗАРДЖИК      

ОУ “Христо Смирненски“ е най-старото училище в град Пазарджик, открито през 1823 година от епископ Дионисий. Началото на неговата история е свързано с появата и развитието на българската просвета в Пазарджик през Възраждането. През 1845 година се създава първото класно училище от Никифор Попконстантинов и започва обучението по модерната класно – урочна система. През 1892 година училището се премества близо до Острова. Островското училище с името на най-заслужилия възрожденски учител Никифор Попконстантинов продължава развитието си и е сред най-известните в града. През 1971 година е преименувано на ОУ “Христо Смирненски“. Училището е уникално и с това, че е започнало своето съществуване чрез дарение и тази традиция продължава. Колективът на училището с помощта на УН и съгражданите от квартала Вароша развива и съхранява не само даритерската традиция. Възпитанието в родолюбие е наша първостепенна грижа. Гордеем се с открития през 2005 година паметник на най-заслужилия възрождевски учител на град Пазарджик и пръв патрон на училището ни Никифор Попконстантинов, построен с дарения от колектива на училището, УН и съграждани. Развиваме МТБ на училището въпреки ограничените средства: 2005 година – извършен основен ремонт и поставена алуминиева дограма на малкото училище, модерна училищна библиотека с читалня; 2006 година – кабинет по изобразително изкуство; 2008 – нов компютърен кабинет за I – IV клас.
От 30.07.2012 година за директор на училището е назначена Галина Барова. При встъпването ѝ в длъжност се откриха две възможности:
1. Закриване на училището при условие, че продължи намаляването на учениците.
2. Устойчиво развитие на училището чрез повишаване качеството ОВП и доказване пред обществеността, че започва положително развитие.
От 126 ученици през 2012 година броят им през 2018 година нараства на 210. В училището работят 22 педагогически и 5 непедагогически специалисти. От 2018 година в училището работи и Екип за подкрепа на личностното развитие от ресурсен учител – логодеп и психолог. Осигурен е кабинет за работа с ученици за допълнителна и обща подкрепа.
Резултатите от обучението са много добри. Нашите ученици са сред първите в класиранията на олимпиади и конкурси. Училището ни се ползва с авторитет и е сред най-известните в града. Девизът ни е: Верни на традициите – чрез родолюбие и ученолюбие по пътя на познанието.