Назад

Ученическите съвети са форма на непосредствено участие на учениците в организиране на училищния живот, в решаването на проблеми, пряко засягащи тяхното израстване и формиране като личности с умения и способности, необходими за бъдещото им развитие. Първата и основна задача на всяко училище е да се създадат подходящи условия за образование и възпитание на младите личности, съобразени с изискванията на съвременната действителност. Ученическото самоуправление е една добра възможност за нейната реализация. Чрез него учениците се научават да вземат решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват емпатия и толерантност, взаимопомощ и сътрудничество.Колкото по-голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните грижи и надежди, потребности и интереси. Да бъде преодоляна апатията към училището, която все повече завладява младите, е практически осъществимо само чрез обновяване на училищните структури, техните цели и задачи, чрез ангажирането и превръщането на учениците в постоянен участник в цялостния процес на реформи.В тази връзки ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ – Пазарджик инициира създаването на ученически съвет. Той се избира всяка учебна година, като се състои от председател, зам. председател, секретар и членове.Изборът на УС се преведе в дух на безпристрастност. Учениците излъчиха анонимно по двама представители от всеки клас. Анонимно се избра и ръководството на УС.С огромно желание и интересни идеи, УС се включва във всички училищни дейности и сам създава такива.