Назад

Участие в Национални програми

НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда

– модул ,,Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки

– модул ,,Осигуряване на ученически шкафчета

НП за опазване на околната среда от МОСВ и ПУДООС.

-Класна стая на открито.

НП ,,Без свободен час

модул ,,Без свободен час в училище

НП ,,Оптимизация на вътрешната структура на персонала на институциите от системата на предучилищното и училищно образование във връзка с ПМС №129/ 11.07.2000г за парични средства за ФВС

НП ,, С грижа за всеки ученик

Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

В училището са сформирани три групи за повишаване нивото на постиженията по БЕЛ.