Назад

Обществен съвет на ОУ,,Христо Смирненски гр. Пазарджик

Във връзка с чл. 265, ал. 1 от ЗПУО за учредяването на Обществения съвет на 19.05.2016 г. от 17,30 ч. в ОУ «Христо Смирненски», град Пазарджик, се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Учредяване на Обществен съвет – избор на членове

2. Избор на председател на Обществения съвет

Избрани са шест члена на Обществен съвет, като един от тях е председател и един е представител от Община Пазарджик. Има и двама резервни членове на ОС. Членовете на Обществен съвет са с мандатност 3 години. След учредяването на съвета всички членове попълниха декларация съгласно изискванията на ЗПУО.

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Функциите на ОС в ОУ «Христо Смирненски», град Пазарджик се свързват с активното участие в стратегията и живота на училището. Основно негова роля е съгласуване на решение взети на педагогически съвет на училището, планиране на дейности за подкрепа развитието на училището.

Общественият съвет на училището участва пряко в:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на училището

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

7. съгласува избора от учителите за учебниците;

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

9. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас