Назад

Кратка информация за училището и екипа.

Сградата, която днес се ползва за обучение, е построена през 1942 година със средства дарени от Никола Ламбрев – племенник на нашия виден съгражданин Станислав Доспевски. През 1971 година училището е вписано в регистрите на просветното министерство като ОУ ,,Христо Смирненски. Жителите на нашия град го познават като ,,Островското училище поради непосредствената му близост до един от символите на града –парк-остров ,,Свобода.

За директор на училището съм назначена на 30.07.2012 г. въз основа на проведения конкурс в периода от 23.07.2012г до 26.07.2012г. за посочената длъжност с протокол на конкурсната комисия от 27.07.2012г.

При встъпването ми в длъжност пред училището се откриваха две възможности:

1.Закриване на училището при условие, че продължи намаляването на учениците.

2.Устойчиво развитие на училището чрез повишаване качеството на ОВП и доказване пред обществеността , че започва положително развитие.

От 126 ученици през 2012г .броят им през 2018г нараства на 210. В училището работят 22 педагогически и 5 непедагогически специалисти.

От 2018 г в училището работи и Екип за подкрепа на личностното развитие от ресурсен учител – логопед и психолог. Осигурен е кабинет за работа с ученици за допълнителна и обща подкрепа.

 

 

Директор:;GSM 0885671018;Е-mail: ouhrs.pz@abv.bg